Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE FRANCJA-POLSKA zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi bilateralnych stosunków gospodarczych między Polską a Francją, upowszechnianie kultury ekonomicznej w celu pełnej integracji Polski z Unią Euro-pejską, a także przyczynianie się do promocji studiów francuskojęzycznych i ich absolwentów oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego reali-zowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje cele przez:
a) wielostronne propagowanie działalności gospodarczej,
b) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
c) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomii i działalności gospodarczej,
d) doradztwo i pomoc prawną oraz ekonomiczną podmiotom gospodarczym oraz szkolenia,
e) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
f) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 8
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak za-trudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:
  a/ ukończy francuskojęzyczne studia podyplomowe lub wyższe,
  b/ oraz uzyska rekomendacje co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkow-ską.
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna.

§ 11
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  b) dbać o jego dobre imię,
  c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  d) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  e) regularnie opłacać składki.
 2. Członkowie honorowi są zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w
  szczególności:
  a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  e) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  f) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzy-szenie stawia do dyspozycji członków,
  g) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
  h) Członkowie wspierający i honorowi będą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczaj-nym wymienionych w § 12. ust.3. punkty: b, c, d, e, f, g.

§ 13

 1. Osoby prawne lub fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzysze-nia.

§ 14
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
  d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
  z przyczyn określonych literą a, b niniejszego paragrafu,
  e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierć członka.

§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 17
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie sta-nowią inaczej.

§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o je-go terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie zmian statutu,
  g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływanie przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  j) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
 6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy obec-ności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.
 2. Zarząd składa się z Prezesa i 4 do 6 Wiceprezesów.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  e) ustalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków nie będących członkami Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 22

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich człon-ków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2, 3, 4, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie wię-cej niż połowę składu organu.

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, docho-dów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch Wiceprezesów łącznie.

§ 25

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przy-padkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego li-kwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.